Uwaga! Konkurs fotograficzny!

 

   Regulamin konkursu fotograficznego

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie fotografii na adres konkurs.ZON@gmail.com ( w tytule @ konkurs fotograficzny “Zwierzę w mieście Gdynia “) do dnia 1.05.2021r.  Osoby         niepełnoletnie zobowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.  Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu fotograficznego “Zwierzę w mieście Gdynia”

 

    Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia, ul. Chrzanowskiego 14/2, 81-338 Gdynia.

       Celem konkursu jest:

 1. Promocja działalności placówek wsparcia dziennego
 2. Odnalezienie osób utalentowanych w fotografii
 3. Propagowanie i zachęcanie do rozwijania zainteresowań formami fotografii jako alternatywnej metody spędzania wolnego czasu.

 

      Uczestnicy konkursu:

     do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczestników Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS i Centrum Samopomocy Gdynia.

 

      Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter indywidualny.
 2. Prace muszą być samodzielnie wykonane.
 3. Prace grupowe nie będą oceniane.
 4. Przedmiotem konkursu jest fotografia prezentująca “ Zwierzę w mieście Gdynia”
 5. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia będące efektem jednokrotnej lub wielokrotnej ekspozycji.
 6. Zabrania się umieszczania na zdjęciu elementów takich jak: data, napisy, piktogramy i inne graficzne elementy.
 7. Samo zdjęcie musi odzwierciedlać tematykę zadania konkursowego.
 8. Zabronione jest I stanowi naruszenia Regulaminu, przesłanie na konkurs fotografii zawierających treści sprzeczne z prawem, w szczególności treści rasistowskie, ksenofobiczne oraz pornograficzne.
 9. Miejsce musi być rozpoznawalne na zdjęciu. Niedozwolone są zdjęcia przedstawiające zwierzęta na trawie/chodniku bez tła w postaci Gdyni
 10. Gdy sfotografowane miejsce nie jest charakterystyczne i rozpoznawalne dla wszystkich, należy podać dokładną lokalizacje zrobienia zdjęcia w celu ewentualnej weryfikacji czy zdjęcie powstało na terenie Gdyni
 11. Zabrania się fotografowania martwych zwierząPrzystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do fotografii i akceptuje niniejszy regulamin.
 12. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik ceduje swoje prawa autorskie na organizatora konkursu
 13. Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia nie ma obowiązku weryfikowania zdjęć w zakresie własności autorstwa.

     

     Wymagania techniczne

 1. Uczestnik składa drogą mailową 1 wybraną przez siebie fotografię.
 2. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w dowolnej technice czarno-białej lub kolorowej.
 3. Prace mogą być obrabiane w programach graficznych. Dopuszcza się jednak tylko korekcje globalną – czyli zmiany dokonywane na całym zdjeciu (poprawianie nasycenia, kontrastu itd.). Fotomontaże są niedozwolone
 4. Prace muszą być nadesłane drogą elektroniczną na adres ZON@gmail.com w formie pliku JPG bez kompresji o rozmiarze min. 2000 px na krótszym boku
 5. W przypadku fotografii analogowej, należy przesłać skany fotografii analogowej w jak najlepszej rozdzielczości
 6. W treści maila muszą być zawarte: imię, nazwisko oraz numer kontaktowy.

 

    Etapy/terminy

 1. Organizator przewiduje jeden etap konkursu.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie fotografii drogą mailową ZON@gmail.com do dnia 1.05.2021r.
 3. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na dzień 13.05.2021r.
 4. Wystawa oraz ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się w przestrzeni publicznej Gdyni 18.05.2021r

Informacji dotyczących konkursu udziela organizator: tel. 572 333 308, ZON@gmail.com

    Ocena prac fotograficznych:

 1. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa (nie mniej niż 4 osobowa) powołana przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia-.
 2. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 3. Kryteria oceny: zgodność fotografii z tematem (0-5punktów), zachowanie wymagań formalnych( 0-5 punktów) oraz jakość fotografii (0-5 punktów).

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 18.05.2021r. Zwycięzcy otrzymają wiadomość email o wygranej.

     Nagrody:

 1. Dla trzech najlepszych fotografii ustanawia się nagrody rzeczowe (tablety).
 2. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej fotografii uzyska jednakową liczbę punktów, o rozstrzygnięciu zdecyduje przewodniczący Jury konkursu.
 4. Wszyscy uczestniczy otrzymują dyplomy.

     Ochrona danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych personalnych (imię, nazwisko, numer telefonu) niezbędnych do rejestracji uczestnika w konkursie prowadzi do     odmowy przyznania prawa do uczestnictwa w konkursie.

  Końcowe ustalenia

Zapisy niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy do organizatora konkursu.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury oraz ich rodziny.

 

Kontakt konkurs.ZON@gmail.com   tel. 572 333 308

Related Images: