RODO

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

1. Co to jest RODO ?
RODO – jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym
z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich
danych osobowych.
2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Samopomocy w Gdyni. Kontakt z Administratorem
jest możliwy poprzez adres e-mail: i.karolewska@cs-gdynia.pl lub na adres korespondencyjny: Centrum
Samopomocy w Gdyni, ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia lub telefonicznie pod nr. telefonu 797-993-618.
3. Jak mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych ?
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@cargdynia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. W jakim celu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ?
Administrator danych Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie i celach określonych w treści zgód na
przetwarzanie danych osobowych;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartych umów;
c. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa;
d. art. 6 ust 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO w celach niezbędnych do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi;
e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej.
Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne pozyskanych danych.
5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych ?
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być:
a. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe z siedzibą w Gdyni (81- 265), ul. Grabowo 2 – jednostka
Gminy Miasta Gdyni powołana w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej Administratora,
b. organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Samopomocy
w Gdyni przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum samopomocy
w Gdyni.
6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ?
Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
7. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ?
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora ?
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa – dane przetwarzane są zgodnie
z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą
przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących
przepisach.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane.
9. Jakie uprawnienia Państwu przysługują ?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
5) przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby
a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia
zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Do kogo mogę Państwo wnieść skargę ?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia
RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Related Images: